10tiān gěi lǜ luó yòng zhè “cù shēng shuǐ ”,bàn nián chéng “diàn shì bèi jǐng qiáng ”,fēng zhǎng shā bú zhù

10tiān gěi lǜ luó yòng zhè “cù shēng shuǐ ”,bàn nián chéng “diàn shì bèi jǐng qiáng ”,fēng zhǎng shā bú zhù
lǜ luó shì hěn duō huā yǒu xǐ huān yǎng de lǜ zhí ,yè piàn cuì lǜ ,hái jù yǒu chāo qiáng de jìng huà kōng qì de néng lì ,zuì zhǔ yào hái shì hǎo yǎng huó ,píng shí 10tiān bàn gè yuè de jiāo shuǐ shī féi yī cì ,jiù kě yǐ fēng kuáng de shēng zhǎng le 。yǒu gè huā yǒu jiā lǐ de lǜ luó jiù shì zhǎng dé hěn hǎo ,cái bàn nián de shí jiān ,jiù bǎ diàn shì bèi jǐng qiáng gěi pá mǎn le 。tā hái kāi wán xiào shuō ,zǎo zhī dào jiù bú huā qián lái zhuāng shì le ,zhí jiē zhǒng pén lǜ luó jiù hǎo 。http://www.lsfafa.cn/lvluo.html

bié kàn bié rén jiā de lǜ luó zhǎng dé zhè duō hǎo ,dàn shì hěn duō huā yǒu jiā lǐ de lǜ luó dōu shì zhǎng dé xī xī lā lā ,gèng bié shuō pá qiáng le ,měi cì kàn dào bié rén jiā yǎng de lǜ luó zhǎng dé yī qiáng lǜ yóu yóu de jiù shì tè bié xiàn mù 。jīn tiān jiù lái gěi dà jiā fèn xiǎng yī gè xiǎo miào fāng “cù shēng shuǐ ”,rú hé yǎng hù kě yǐ ràng lǜ luó kuài sù pá qiáng ba 。

xiàng xìn hěn duō huā yǒu duì pí jiǔ yǎng huā dōu bú mò shēng ,yīn wéi pí jiǔ běn shēn hán yǒu dà liàng de táng fèn hé wēi liàng yuán sù ,shì zhí wù shēng zhǎng suǒ xū de ,yòng zài huā cǎo shàng ,yǒu hěn dà de yì chù 。yǒu xiē huā yǒu kàn dào wǎng shàng jiè shào le zhè gè fāng fǎ ,jiù huí jiā shì ,dàn shì lǜ luó hái shì zhǎng dé hěn màn wéi hé ne ?wǒ men hái yào zài pí jiǔ lǐ jiā 1gè xiǎo dōng xī ,jiù shì wéi shēng sù B12,jiā le zhè gè kě zhù lǜ luó sōu sōu fēng zhǎng 。

shǐ yòng de shí hòu xiān bǎ wéi shēng sù B12kē lì niǎn suì ,fàng dào pí jiǔ lǐ ,fā jiào guò 3-4tiān ,rán hòu qǔ chū pí jiǔ xī shì 50bèi zuǒ yòu ,kě yòng yú guàn gēn huò zhě pēn yè dōu shì kě yǐ de 。zhè gè “cù shēng shuǐ ”kě bú néng jīng cháng shǐ yòng ò ,10tiān zuǒ yòu yòng 1cì jí kě 。

lǜ luó kuài sù shēng zhǎng zhī hòu ,rú guǒ yíng yǎng gēn bú shàng ,róng yì chū xiàn huáng yè huò zhě yè piàn xiǎo qiǎo 。wéi le shǐ dé lǜ luó zhǎng dé féi lǜ lǜ de ,wǒ men kě yǐ “cù shēng jì ”hé lǜ luó zhuān yòng de yíng yǎng yè jiāo tì shǐ yòng 。lǜ luó zhuān yòng de yǒu jī yíng yǎng yè shì chún zhí wù fā jiào ,lǜ sè huán bǎo ,zài jiā lǐ shǐ yòng yě bǐ jiào ān quán 。zài lǜ luó de shēng zhǎng qī ,10tiān yòng 1cì “cù shēng shuǐ ”,zài guò 10tiān yòng 1cì yíng yǎng yè ,lǜ luó sōu sōu fēng zhǎng ,bàn nián pá mǎn diàn shì bèi jǐng qiáng 。

xiǎng yào lǜ luó wǎng shàng pá ,yī dìng yào jì dé gěi lǜ luó yī gè qiān yǐn ò ,wǒ men kě yǐ zài qiáng bì nà lǐ dǎ gè guà gōu huò zhě shì tiē yī gè tòu míng de xiàn kòu ,bǎ luó lì bǎng shàng qù ,yǐn dǎo tā wǎng shàng pá 。zhè yàng yuè wǎng shàng zǒu de lǜ luó ,zhǎng de yè piàn jiù huì yuè shuò dà ò 。

lǜ luó fēi cháng hǎo yǎng ,fàng zài yīn liáng tōng fēng ,sàn guāng hǎo de dì fāng ,lǜ luó dōu néng yǎng huó 。dàn shì ,rú guǒ xiǎng yào lǜ luó shēng zhǎng sù dù gèng kuài ,zhǎng dé gèng hǎo ,nà yòng shàng miàn zhè gè xiǎo miào fāng ,xiào guǒ shì fēi cháng hǎo de 。ér qiě dōu shì fēi cháng lǜ sè huán bǎo de ,yíng yǎng yè yě shì chún zhí wù fā jiào de ,fēi cháng de ān quán 。

5yuán 100piàn de “lián jià yào ”,lái yǎng diào lán 、lǜ luó zuì hǎo ,cǎi suì duì shuǐ jiāo huā ,bào zhǎng

5yuán 100piàn de “lián jià yào ”,lái yǎng diào lán 、lǜ luó zuì hǎo ,cǎi suì duì shuǐ jiāo huā ,bào zhǎng
lǜ luó hé diào lán wéi yīn xìng zhí wù ,duō pén zāi zuò wéi pān téng guān yè huā huì ,xìng xǐ wēn nuǎn 、cháo shī huán jìng ,yào qiú tǔ rǎng shū sōng 、féi wò 、pái shuǐ liáng hǎo 。lǜ luó yīn wéi néng xī shōu kōng qì zhōng de běn 、jiǎ quán děng ,suǒ yǐ bèi guǎng fàn zhǒng zhí zài shì nèi 。lǜ luó chūn 、xià 、qiū sān jì kě fàng zài dōng miàn huò běi miàn chuāng tái fù jìn ,dōng jì zé kě bǎi zài cháo nán chuāng kǒu rú zhǎng qī jiāng qí fàng zài guāng xiàn guò yú yīn huì de huán jìng xià ,bú jǐn huì yǐn qǐ màn xìng jīng tú zhǎng ,jiē jiān biàn zhǎng ,zhū xíng xī sàn 。http://www.lsfafa.cn/lvluo.html

huā yǒu men kě yǐ xuǎn zé 1kè liú suān yà tiě yào piàn duì huàn 1000háo shēng gàn jìng shuǐ lái gěi zhí wù jiāo shuǐ ,liú suān yà tiě yào piàn zhōng yōng yǒu tiě yuán sù ,néng gòu ràng zhí wù fā huáng de bù fèn kuài sù biàn huí cuì lǜ zhī sè 。wén zhú 、lǜ luó hé diào lán chú le duì guāng zhào 、jiāo shuǐ hé tǔ rǎng yǒu yào qiú wài ,lìng wài zuì zhòng yào de shì yào jì dé gěi zhí wù shī féi ,zhè cái shì ràng zhí wù zhǎng hǎo de guān jiàn 。dāng nǐ zhù yì mǎn zú jiā zhōng zhí wù jiāo shuǐ 、guāng zhào de xū qiú shí ,zhí wù men hái shì huì chū xiàn yè zǐ fā huáng ,wěi mí bú zhèn de shēng zhǎng xiàn xiàng shí ,shàng miàn de fāng fǎ shì hěn yǒu xiào de 。

pǔ tōng de xiǎo ā sī pǐ lín yī bān jiù 2~5yuán yī píng ,yī bān yī píng lǐ miàn hán yǒu 100piàn ā sī pǐ lín ,nǐ yī gè yuè gěi huā huì pén zāi yòng yī lì ,100piàn kě yǐ yòng 7、8nián 。zhǒng zhí lǜ luó ,jiāo shuǐ bú kě guò duō ,kě zài shēng gēn de dì fāng pēn shuǐ ,zhè yàng kě yǐ jiǎn shǎo shuǐ fèn de zhēng fā sù dù 。měi tiān jiāo shuǐ yǐ bǎo chí ní tǔ de cháo shī ,dàn bú kě jī shuǐ zī shēng wén chóng 。qiū dōng jì de jiāo shuǐ liàng yīng gēn jù shì wēn yán gé kòng zhì 。gòng nuǎn zhī qián ,wēn dù jiào dī ,zhí zhū de tǔ rǎng zhēng fā jiào màn ,yào jiǎn shǎo jiāo shuǐ 。

běi fāng de qiū dōng jì jiē ,zhí wù duō shēng zhǎng huǎn màn shèn zhì tíng zhǐ shēng zhǎng ,yīn cǐ yīng jiǎn shǎo shī féi 。rù dōng qián ,yǐ jiāo pēn yè tài wú jī féi wéi zhǔ ,shí jiān shì 15tiān zuǒ yòu yī cì 。rù dōng hòu ,shī féi yǐ yè miàn pēn shī wéi zhǔ ,tōng guò yè miàn shàng de qì kǒng pēn shī wéi zhǔ ,tōng guò yè miàn shàng de qì kǒng xī shōu féi liào ,féi xiào kě zhí jiē zuò yòng yú yè miàn 。

shèng xià shì lǜ luó de shēng zhǎng gāo fēng ,měi tiān kě xiàng lǜ luó de qì gēn hé yè miàn pēn wù shù cì ,jì kě qīng xǐ yè piàn de chén āi ,lì yú lǜ luó de hū xī ,yòu néng shǐ yè sè bì lǜ qīng cuì ,hái néng jiàng dī yè miàn wēn dù ,zēng jiā xiǎo huán jìng de kōng qì shī dù ,shǐ yè piàn gèng hǎo dì shēng zhǎng 。pén tǔ yǐ shī rùn wéi dù ,fā xiàn pén tǔ biàn bái shí ,jí kě jiāo tòu shuǐ 。dōng jì shì wēn jiào dī ,lǜ luó chù yú xiū mián zhuàng tài ,yīng shǎo jiāo shuǐ ,bǎo chí pén tǔ bú gàn jí kě 。

yī bān xīn mǎi de lǜ luó dōu yǒu 1gè yuè zuǒ yòu de shì yīng qī ,dǐ bù huáng yè shǔ zhèng cháng ,bú guò qiē jì :huáng yè huò sǐ yè bú yào zhí jiē bāo luò diào ,yào cóng yè bǐng zhōng bù jiǎn duàn 。zhè yàng kě yǐ bì miǎn zhí jiē bāo lí zào chéng de shàng bù de yè piàn biàn huáng xiàn xiàng 。lǜ luó diào lán yǎng zhí shí yào shì dāng de de tōng fēng 。rú guǒ lǜ luó de yè piàn huáng de hěn yán zhòng ,nà me yī dìng yào zhù yì kòng zhì jiāo shuǐ ,bìng jiāng lǜ luó fàng zài tōng fēng hǎo de guāng liàng chù 。

zhè lǐ shì huā huì ài hǎo zhě de jí jù dì ,fèn xiǎng huā huì yǎng hù jì qiǎo ,huān yíng guān zhù jiāo liú 。